Наукові публікації професора Гудими А.А.

Наукові роботи

1. Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному панкреонекрозі у білих щурів. Проблеми військової охорони здоров’я. – 2012. – Вип. 34. – Т. 2. – С 456-460. Сушко Ю.І., Олійник О.В.

2. Особливості реакції пер оксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 29-33. Волотовська Н.В.

3. Особливості апоптозу печінкових макрофагів під впливом механічної травми різного ступеня тяжкості у білих щурів. Клініко-експерименнтальна патологія. – 2012. – Т. 11, № 3. – Ч. 1. – С. 24-26. Волотовська Н.В.

4. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про- та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, – 2011. – № 1. – С. 77–79 Креховська- Лепявко О. М

5. Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином. Вісник морфології. – 2012. – № 1 (Т. 18). – С. 40–43. Креховська-Лепявко О.М., Фурдела М.Я.

6. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту. Військова медицина України. Том 12 № 4.– 2012. – С. 46-51. Креховська–Лепявко О.М., Лепявко А.А.

7. Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 48-52. Ярема В.В.

8. Динаміка морфометричних показників та їх кореляція з летальністю у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді політравми. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 65-67. Ярема В.В., Підгірний В.В.

9. Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів. Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 86-88. Козак Д.В.

10. Особливості центральної геодинаміки в умовах експериментального гострого ураження легень. Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 24-26. Марущак М.І., Костіна О.О.

11. Концепція надання екстреної медичної допомоги при масовому ураженні. Здоров’я суспільства. – 2012. – № 1. – С. 51-57.

12. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту. Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1. – С. 130-135. Креховська–Лепявко О.М., Городецький В.Є.

13. Динаміка показників вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді політравми. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 70-74. Ярема В.В.

14. Особливості метаболізувальної функції печінки в динаміці раннього періоду політравми. Акт. пробл. транспортної медицини. – 2012. – № 3. – С. 106-109. Ярема В.В.

15. Pathogenic effect of l-ornithine and l-arginine amino acids on nitrogen metabolism in rats in with acute toxic hepatitis. Journal of Health Sciences (J o H Ss) 2013 – № 3(1). – p. 51-60. Krehovska-Lepyavko O.M.

16. Базова підтримка життєдіяльності у дорослих. Екстрена медицина. – 2013. – № 2. – С. 108-125. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Римаренко П.В., Крилюк О.Є., Кузмінський І.В.

17. Алгоритм організації і надання медичної допомоги при масових випадках. Екстрена медицина. – 2013. – № 2. – С. 126-137. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю.,

18. Сучасні алгоритми виконання первинного і вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматчиними ушкодженнями. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 66-69. Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М.

19. Порушення гуморального імунітету в динаміці експериментальної краніо-скелетної травми, ускладненої кровотечею, та його корекція фетальними нервовими клітинами. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 156–161. Р. М. Борис, А. І. Гоженко

20. Особливості ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми в експерименті. Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2013. – № 1 (31). – С. 112–117. Г. В. Щуцька, Р. М. Борис

21. Відхилення глутатіонової антипероксидазної системи в динаміці періоду гострої реакції на краніоскелетну травму. Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1 (54). – С. 40–44. А. І. Гоженко, Р. М. Борис

22. Динаміка білковоутворювальної функції печінки та процесів цитолізу в у період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму. Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 29–33. А. І. Гоженко, Р. М. Борис

23. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів у період ранніх і пізніх проявів травматич­ної хвороби за умов експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією. Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. ХІІ, № 2 (44). – С. 31–34. А. І. Гоженко, Р. М. Борис

24. Порушення гуморального імунітету в динаміці експериментальної краніо-скелетної травми та його корекція фетальними нервовими клітинами. Травма. – 2013. – Т. 14, № 3. – С. 20–24. А. І. Гоженко, Р. М. Борис

25. Особливості патоморфогенезу пошкодженої стегнової кістки в динаміці посттравматичного періоду у тварин з політравмою і гіпокінетичним остеопорозом. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 38-42. Г. В. Федірко, В. В. Підгірний

26. Changes in bone mineral density and index of mineralization during combined injuries of mandibule and femur on the background of hypokinetic osteoporosis. Journal of Health Sciences. – 2013. – № 3 (1). – Р. 115-120. Fedirko H.V.

27. Effect of salts of copper and zinc on dynamics cytolytic process in mechanical trauma varying severity. Journal of Health Sciences. – 2013. – № 3 (10). – Р. 225–232. Kopach O. E.

28. Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості. Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1 (65). – С. 32–35. Копач О.Є., Гарасимів І.М.

29. Особенности транслокации микроорганизмов желудочно-кишечного тракта в модели тяжелой сочетанной травмы органов брюшной полости. Хирургия. Восточная Европа. – Минск, 2013. – № 3. – С. 48-55. Крылюк В.Е., Иванов В.И.

30. Зміни ферментативної ланки антиоксидантного захисту при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті. Шпитальна хірургія. – 2013. – № 2. – С. 39-43. Крилюк В.О.

31. Вплив інфузійної терапії на розвиток ендогенної інтоксикації при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті. Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. – № 4. – С. 215-218. Крилюк В.О., Рощін Г.Г., Кондрацький Б.О.

32. Вплив інфузійної терапії на ферментативну ланку антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті. Клінічна хірургія. – 2013. – № 5. – С. 77-79. Крилюк В.О., Іванов В.І.

33. Reaction of the humoral immunity link on the impermeable corneal injury at the conservative and surgical treatment method. Jornal of Health Sciences. – 2013. – № 3(11): P. 289-296; A.Yu. Herasymets, I.I. Herasymets

34. Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин. Вісник наукових досліджень – 2014. – № 3(76). – С. 82-84. А.Ю. Герасимець, І.І. Герасимець

35. Вплив політравми на динаміку пізнього апоптозу тканинних тканинних лімфоцитів. Клінічна хірургія. – 2013. – № 9. – С. 70-72. Козак Д.В.

36.Особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання. Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2013. – № 2. – С. 140–142. Мерлєв Д.І.

37. Динаміка функціонального стану нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми у період ранніх проявів травматичної хвороби. Вісн. наук. дослідж. – 2014. – № 2. – С. 90–93. Мерлєв Д.І.

38. Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби. Шпитальна хірургія. – 2014. – № 3. – C. 32–35. Мерлєв Д.І.

39. The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney’s papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations [Electronic resourse]. Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, N 1. – P. 134–144. Merlev D.

40. Ефективність впливу клітинної терапії на поглинально-видільну та глікогенсинтезувальну функції печінки в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою. Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. – Т. 1, № 2. – С. 142–145. Заєць Т.А.

41. Особливості поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в ранній період краніоскелетної травми та їх корекція клітинною терапією. Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2. – С. 97–99. Заєць Т.А.

42. Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою. Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 1 (58), – С. 69–72. Заєць Т.А.

43. Peculiarities of liver functional state in the early period of cranioskeletal injury combined with bleeding, and its correction by cell therapy. Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, № 1. – P. 383–390. Zayets T.A

44. Особливості про- і антиорксидантних механізмів та морфологіяних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми рогівки . Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 83-85. Герасимець А.Ю., Герасимець І.І.

45. Вплив політравми на динамку показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканини кіркового шару нирки у тварин із хронічним гепатитом у ранній період травматичної хвороби. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2015. – № 3. – С. 17-20. Близнюк Р.В., Цицюра Р.І.

46. Сучасні підходи в організації та наданні медичної допомоги у масових випадках. Зб. матер. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до лікувально-діагностичного процесу», – Львів, 2012. – С. 6-15

47. Роль вільнорадикальних процесів у патогенезі ураження печінки в умовах скелетної травми різної тяжкості . Матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Читання Підвисоцького». – Одеса, 2012. – С. 23-24. Волотовська Н.В.

48. Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту . Здобутки клінічної та експериментальної медицини: V науково- практична конференція, 1-2 листопада 2012 р.: матеріали конф., Тернопіль : Укрмедкнига 2012. – С. 177. Креховська–Лепявко О.М.,

49. Вплив механічної травми різного ступеня тяжкості на структуру печінки білих щурів. Матер. наук.-практ. конф. «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 50-51. Волотовська Н.В.

50. Ефективність фетальної клітинної терапії в динаміці періодів ранніх та пізніх проявів краніо-скелетної трави. XІI-е чтения им. В. В. Подвысоцкого : научно-практическая конференция, 23-24 мая 2013 г. : материалы конф. – Одесса, 2013. – С. 15–16. Борис Р.М. Гоженко А.І.

51. Патогенетично-саногенетичні співвідношення в період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму. XІI-е чтения им. В. В. Подвысоцкого : научно-практическая конференция, 23-24 мая 2013 г. : материалы конф. – Одесса, 2013. – С. 32. Борис Р.М. Гоженко А.І.

52. Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу у період ранніх і пізніх проявів краніо-скелетної травми та його корекція кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 18 червня 2013 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 144–145. Борис Р.М.

53. Роль надлишку йонів міді і цинку в патогенезі механічної травми різної тяжкості. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014 . – С. 118–119. Копач О.Є.

54. Сучасний алгоритм проведення медичного сортування. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 137-140. Ляхович Р.М., ДЖус М.Я., Цибік О.Т.

55. Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної,черепно-мозкової травми та їх поєднання. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 120-122. Михайлюк І.А., Михайлюк В.М.

56. Метаболічні порушення в печінці в пізній період краніоскелетної травми та їх корекція тіоцетамом. Медична і клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 2. – С. 56-58. Михайлюк І.А.

57. Динаміка показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на скелетну, черепно-мозкову та поєднану травму в ранній період травматичної хвороби. Медична і клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 66-69. Михайлюк І.А., Михайлюк В.М.

58. Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми,ускладненою крововтратою. Вісник проблем біології і медицини. – 2015. –№ 2. – С. 182-186. Михайлюк І.А., Михайлюк В.М.

59. Disorders of liver functional state in late period of cranialskeletal trauma and their correction by thiocetam. Вісник морської медицини. – 2015. – № 4. – С. 125-129. Мykhaylyuk I.A.

60. Dynamics of antioxident ptotection indices in answer to skeletal, cranial-cerebral trauma and combined traumas in the period of early signs of traumatic disease. Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(4). –P. 29-40. Мykhaylyuk I.A.

61. Морфологічний стан рогівки при непроникаючій травмі та за умов корекції ксенорогівкою. Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер наук.-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 62-63. Герасимець А.Ю., Волков К.С.

62. Порівняння гістологічних змін рогівки після непроникаючої її травми в умовах консервативного лікування та використання ксенокератоімплантата. Морфологічні аспекти ангіології: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 29-30. Герасимець А.Ю., Герасимець І.І., Дацко Т.В.

63. Закономірності розвитку апоптозу тканинних лімфоцитів та відхилення вмісту цитокінів в динаміці політравми. Бюл. ХІІ чтений им. В.В. Подвысоцкого, 23-24 маыя 2013 г. – Одеса, 2013. – С. 69-70. Мисула І.Р., Козак Д.В.

64. Структурні зміни нирок у тварин із модельованою черепно-мозковою травмою у ранні періоди її перебігу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 трав. 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 123–124. Мерлєв Д.І., Дацко В.А., Луців І.М.

65. Функціональні зміни нирок та системні порушення у тварин із модельованою скелетною, черепно-мозковою та поєднаною травмою у період ранніх проявів травматичної хвороби. Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 трав. 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 124–125. Мерлєв Д.І.

66. Структурні зміни нирок тварин в ранні періоди поєднаної череино-мокової та скелетної травми тварин в експерименті. Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 трав. 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 125. Мерлєв Д.І., Дацко В.А., Луців І.М.

67. Порушення жовчоутворювальної функції печінки в умовах експериментальної краніоскелетної травми та її корекція клітинною терапією. XIІІ–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (19-20 июня 2014 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2014. – С. 110-111. Заєць Т.А.

68. Роль вільнорадикального окиснення ліпідів у печінці в патогенезі скелетної і черепно-мозкової травм та їх поєднання. Бюллетень XII чтений им. В. В. Подвысоцкого, 22-23 мая 2013 г. – С. 71. Михайлюк І.А.

69. Динаміка порушень структурного стану печінки в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 253. Михайлюк І.А., Дацко Т.В.

70. Ефекивність тіоцетаму в корекції метаболічних порушень і функціонального стану печінки після краніоскелетної травми. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 01-02 жовтня 2015 р.: матеріали 8 науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 59-60. Михайлюк І.А.

Основні навчально методичні роботи

1. Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені і. Я. Горбачевського. Медична освіта. – 2016.– №2. – С. 54-57. Корда М.М., Шульгай А.Г.. Запорожан С.Й.

Список захищених дисертантів проф. А.А. Гудими

1. СВАН Ольга Борисівна патогенетичні особливості ураження печінки в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його корекція (2008)

2. ПІДГІРНИЙ Володимир Васильович експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корекція (2009)

3. СЕКЕЛА Тетяна Ярославівна патогенетичні особливості перебігу тяжкої травми в поєднанні з механічним пошкодженням шкіри та при застосуванні ксенодермопластики (2010)

4. ЗЯТКОВСЬКА Олена Ярославівна роль попереднього психоемоційного стресу в патогенезі порушень морфо-функціонального стану печінки в умовах комбінованої травми (2012)

5. КРЕХОВСЬКА-ЛЕПЯВКО Ольга Миколаївна патогенетичні механізми перебігу гострого токсичного гепатиту в умовах поєднаного застосування l-орнітину та l-аргініну (2012)

6. ВОЛОТОВСЬКА Наталія Володимирівна патогенетичні особливості ураження печінки в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості (2013)

7. (докт.) ПІДРУЧНА Світлана Романівна патогенетичне обґрунтування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфо-функціональних змін внутрішніх органів на тлі комбінованої (механічної і термічної) травми (2013)

8. ФЕДІРКО Галина Володимирівна патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу (2013)

9. ЯРЕМА Василь Володимирович патогенетичні особливості перебігу політравми в особин з різною метаболізувальною здатністю печінки (2013)

10. ЗАЄЦЬ Тетяна Анатоліївна механізми впливу кріоконсервованих фетальних нервових клітин на функціональний стан печінки у ранній період краніо-скелетної травми (2014)

11. (докт.) КОЗАК Дарія Володимирівна системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція (2015)

12. ГЕРАСИМЕЦЬ Анатолій Юрійович особливості специфічної та неспецифічної реакції організму на експериментальну травму рогівки при застосуванні кератопластики ксенорогівкою (2015)

13. КОПАЧ Олександра Євгенівна патогенетичне ушкодження печінки при механічній травмі різної тяжкості за умов надлишку надходження в організм йонів міді і цинку (2015)

14. МЕРЛЄВ Дмитро Іванович роль морфо-функціональних змін нирок в патогенезі ранніх проявів краніоскелетної травми (2015)

15. МИХАЙЛЮК Ірина Андріївна порівняльний вплив скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми на морфо-функціональні порушення печінки в період ранніх проявів травматичної хвороби (2016)

16. БЛИЗНЮК Руслан Васильович патогенетичні особливості перебігу раннього періоду травматичної хвороби в умовах хронічного гепатиту (2016)

17. ЛЕВЧУК Ростислав Дмитрович патогенетичні особливості розвитку ентеральної дисфункції в умовах черепно-мозкової, скелетної травм та їх поєднання (2017)

18. МАШЕВСЬКИЙ Андрій Станіславович вплив оваріоектомії на перебіг краніоскелетної травми та ремоделювання стегнової кістки в період пізніх проявів травматичної хвороби (2017)

19. СЕРВАТОВИЧ Ангеліна Миколаївна морфофункціональні порушення печінки в період пізніх проявів краніоскелетної травми та ефективність корекції рослинним екстрактом (2017)

20. ЛЮТА Ольга Олександрівна патогенетичні особливості функціональних, метаболічних і морфологічних порушень серця в динаміці гострого ураження легень (2017)