Наукові публікації професора А.А.Гудими


Наукові роботи:

  • Ефекивність тіоцетаму в корекції метаболічних порушень і функціонального стану печінки після краніоскелетної травми. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 01-02 жовтня 2015 р.: матеріали 8 науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 59-60. Михайлюк І.А.
  • Вплив політравми на динамку показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканини кіркового шару нирки у тварин із хронічним гепатитом у ранній період травматичної хвороби. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2015. – № 3. – С. 17-20. Близнюк Р.В., Цицюра Р.І.
  • Сучасний алгоритм проведення медичного сортування. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 137-140. Ляхович Р.М., ДЖус М.Я., Цибік О.Т.
  • Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної,черепно-мозкової травми та їх поєднання. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 120-122. Михайлюк І.А., Михайлюк В.М.
  • Метаболічні порушення в печінці в пізній період краніоскелетної травми та їх корекція тіоцетамом. Медична і клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 2. – С. 56-58. Михайлюк І.А.
  • Динаміка показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на скелетну, черепно-мозкову та поєднану травму в ранній період травматичної хвороби. Медична і клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 66-69. Михайлюк І.А., Михайлюк В.М.
  • Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми,ускладненою крововтратою. Вісник проблем біології і медицини. – 2015. –№ 2. – С. 182-186. Михайлюк І.А., Михайлюк В.М.
  • Disorders of liver functional state in late period of cranialskeletal trauma and their correction by thiocetam. Вісник морської медицини. – 2015. – № 4. – С. 125-129. Мykhaylyuk I.A.
  • Dynamics of antioxident ptotection indices in answer to skeletal, cranial-cerebral trauma and combined traumas in the period of early signs of traumatic disease. Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(4). –P. 29-40. Мykhaylyuk I.A.
  • Структурні зміни нирок у тварин із модельованою черепно-мозковою травмою у ранні періоди її перебігу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 трав. 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 123–124. Мерлєв Д.І., Дацко В.А., Луців І.М.
  • Функціональні зміни нирок та системні порушення у тварин із модельованою скелетною, черепно-мозковою та поєднаною травмою у період ранніх проявів травматичної хвороби. Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 трав. 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 124–125. Мерлєв Д.І.
  • Структурні зміни нирок тварин в ранні періоди поєднаної череино-мокової та скелетної травми тварин в експерименті. Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 трав. 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 125. Мерлєв Д.І., Дацко В.А., Луців І.М.
  • Порушення жовчоутворювальної функції печінки в умовах експериментальної краніоскелетної травми та її корекція клітинною терапією. XIІІ–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (19-20 июня 2014 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2014. – С. 110-111. Заєць Т.А.
  • Динаміка порушень структурного стану печінки в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 253. Михайлюк І.А., Дацко Т.В.
  • Роль надлишку йонів міді і цинку в патогенезі механічної травми різної тяжкості. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014 . – С. 118–119. Копач О.Є.
  • Динаміка функціонального стану нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми у період ранніх проявів травматичної хвороби. Вісн. наук. дослідж. – 2014. – № 2. – С. 90–93. Мерлєв Д.І.
  • Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби. Шпитальна хірургія. – 2014. – № 3. – C. 32–35. Мерлєв Д.І.
  • The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney’s papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations [Electronic resourse]. Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, N 1. – P. 134–144. Merlev D.
  • Ефективність впливу клітинної терапії на поглинально-видільну та глікогенсинтезувальну функції печінки в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою. Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. – Т. 1, № 2. – С. 142–145. Заєць Т.А.
  • Особливості поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в ранній період краніоскелетної травми та їх корекція клітинною терапією. Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2. – С. 97–99. Заєць Т.А.
  • Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою. Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 1 (58), – С. 69–72. Заєць Т.А.
  • Peculiarities of liver functional state in the early period of cranioskeletal injury combined with bleeding, and its correction by cell therapy. Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, № 1. – P. 383–390. Zayets T.A
  • Особливості про- і антиорксидантних механізмів та морфологіяних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми рогівки . Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 83-85. Герасимець А.Ю., Герасимець І.І.
  • Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості. Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1 (65). – С. 32–35. Копач О.Є., Гарасимів І.М.
  • Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин. Вісник наукових досліджень – 2014. – № 3(76). – С. 82-84. А.Ю. Герасимець, І.І. Герасимець.
  • Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту. Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1. – С. 130-135. Креховська–Лепявко О.М., Городецький В.Є.
  • Pathogenic effect of l-ornithine and l-arginine amino acids on nitrogen metabolism in rats in with acute toxic hepatitis. Journal of Health Sciences (J o H Ss) 2013 – № 3(1). – p. 51-60. Krehovska-Lepyavko O.M.
  • Базова підтримка життєдіяльності у дорослих. Екстрена медицина. – 2013. – № 2. – С. 108-125. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Римаренко П.В., Крилюк О.Є., Кузмінський І.В.
  • Алгоритм організації і надання медичної допомоги при масових випадках. Екстрена медицина. – 2013. – № 2. – С. 126-137. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю.
  • Сучасні алгоритми виконання первинного і вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматчиними ушкодженнями. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 66-69. Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М.
  • Порушення гуморального імунітету в динаміці експериментальної краніо-скелетної травми, ускладненої кровотечею, та його корекція фетальними нервовими клітинами. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 156–161. Р. М. Борис, А. І. Гоженко.
  • Особливості ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми в експерименті. Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2013. – № 1 (31). – С. 112–117. Г. В. Щуцька, Р. М. Борис.
  • Відхилення глутатіонової антипероксидазної системи в динаміці періоду гострої реакції на краніоскелетну травму. Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1 (54). – С. 40–44. А. І. Гоженко, Р. М. Борис.
  • Динаміка білковоутворювальної функції печінки та процесів цитолізу в у період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму. Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 29–33. А. І. Гоженко, Р. М. Борис.
  • Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів у період ранніх і пізніх проявів травматич­ної хвороби за умов експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією. Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. ХІІ, № 2 (44). – С. 31–34. А. І. Гоженко, Р. М. Борис.
  • Порушення гуморального імунітету в динаміці експериментальної краніо-скелетної травми та його корекція фетальними нервовими клітинами. Травма. – 2013. – Т. 14, № 3. – С. 20–24. А. І. Гоженко, Р. М. Борис.
  • Особливості патоморфогенезу пошкодженої стегнової кістки в динаміці посттравматичного періоду у тварин з політравмою і гіпокінетичним остеопорозом. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 38-42. Г. В. Федірко, В. В. Підгірний.
  • Changes in bone mineral density and index of mineralization during combined injuries of mandibule and femur on the background of hypokinetic osteoporosis. Journal of Health Sciences. – 2013. – № 3 (1). – Р. 115-120. Fedirko H.V.
  • Effect of salts of copper and zinc on dynamics cytolytic process in mechanical trauma varying severity. Journal of Health Sciences. – 2013. – № 3 (10). – Р. 225–232. Kopach O. E.
  • Порівняння гістологічних змін рогівки після непроникаючої її травми в умовах консервативного лікування та використання ксенокератоімплантата. Морфологічні аспекти ангіології: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 29-30. Герасимець А.Ю., Герасимець І.І., Дацко Т.В.
  • Закономірності розвитку апоптозу тканинних лімфоцитів та відхилення вмісту цитокінів в динаміці політравми. Бюл. ХІІ чтений им. В.В. Подвысоцкого, 23-24 маыя 2013 г. – Одеса, 2013. – С. 69-70. Мисула І.Р., Козак Д.В.
  • Роль вільнорадикального окиснення ліпідів у печінці в патогенезі скелетної і черепно-мозкової травм та їх поєднання. Бюллетень XII чтений им. В. В. Подвысоцкого, 22-23 мая 2013 г. – С. 71. Михайлюк І.А.
  • Особенности транслокации микроорганизмов желудочно-кишечного тракта в модели тяжелой сочетанной травмы органов брюшной полости. Хирургия. Восточная Европа. – Минск, 2013. – № 3. – С. 48-55. Крылюк В.Е., Иванов В.И.
  • Зміни ферментативної ланки антиоксидантного захисту при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті. Шпитальна хірургія. – 2013. – № 2. – С. 39-43. Крилюк В.О.
  • Вплив інфузійної терапії на ферментативну ланку антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті. Клінічна хірургія. – 2013. – № 5. – С. 77-79. Крилюк В.О., Іванов В.І.
  • Reaction of the humoral immunity link on the impermeable corneal injury at the conservative and surgical treatment method. Jornal of Health Sciences. – 2013. – № 3(11): P. 289-296; A.Yu. Herasymets, I.I. Herasymets.
  • Вплив політравми на динаміку пізнього апоптозу тканинних тканинних лімфоцитів. Клінічна хірургія. – 2013. – № 9. – С. 70-72. Козак Д.В.
  • Особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання. Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2013. – № 2. – С. 140–142. Мерлєв Д.І.
  • Ефективність фетальної клітинної терапії в динаміці періодів ранніх та пізніх проявів краніо-скелетної трави. XІI-е чтения им. В. В. Подвысоцкого : научно-практическая конференция, 23-24 мая 2013 г. : материалы конф. – Одесса, 2013. – С. 15–16. Борис Р.М. Гоженко А.І.
  • Патогенетично-саногенетичні співвідношення в період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму. XІI-е чтения им. В. В. Подвысоцкого : научно-практическая конференция, 23-24 мая 2013 г. : материалы конф. – Одесса, 2013. – С. 32. Борис Р.М. Гоженко А.І.
  • Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу у період ранніх і пізніх проявів краніо-скелетної травми та його корекція кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 18 червня 2013 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 144–145. Борис Р.М.
  • Морфологічний стан рогівки при непроникаючій травмі та за умов корекції ксенорогівкою. Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер наук.-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 62-63. Герасимець А.Ю., Волков К.С.
  • Динаміка показників вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді політравми. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 70-74. Ярема В.В.
  • Особливості метаболізувальної функції печінки в динаміці раннього періоду політравми. Акт. пробл. транспортної медицини. – 2012. – № 3. – С. 106-109. Ярема В.В.
  • Вплив інфузійної терапії на розвиток ендогенної інтоксикації при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті. Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. – № 4. – С. 215-218. Крилюк В.О., Рощін Г.Г., Кондрацький Б.О.
  • Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному панкреонекрозі у білих щурів. Проблеми військової охорони здоров’я. – 2012. – Вип. 34. – Т. 2. – С 456-460. Сушко Ю.І., Олійник О.В.
  • Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином. Вісник морфології. – 2012. – № 1 (Т. 18). – С. 40–43. Креховська-Лепявко О.М., Фурдела М.Я.
  • Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту. Військова медицина України. Том 12 № 4.– 2012. – С. 46-51. Креховська–Лепявко О.М., Лепявко А.А.
  • Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 48-52. Ярема В.В.
  • Динаміка морфометричних показників та їх кореляція з летальністю у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді політравми. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 65-67. Ярема В.В., Підгірний В.В.
  • Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів. Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 86-88. Козак Д.В.
  • Особливості центральної геодинаміки в умовах експериментального гострого ураження легень. Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 24-26. Марущак М.І., Костіна О.О.
  • Концепція надання екстреної медичної допомоги при масовому ураженні. Здоров’я суспільства. – 2012. – № 1. – С. 51-57.
  • Особливості реакції пер оксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 29-33. Волотовська Н.В.
  • Особливості апоптозу печінкових макрофагів під впливом механічної травми різного ступеня тяжкості у білих щурів. Клініко-експерименнтальна патологія. – 2012. – Т. 11, № 3. – Ч. 1. – С. 24-26. Волотовська Н.В.
  • Сучасні підходи в організації та наданні медичної допомоги у масових випадках. Зб. матер. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до лікувально-діагностичного процесу», – Львів, 2012. – С. 6-15
  • Роль вільнорадикальних процесів у патогенезі ураження печінки в умовах скелетної травми різної тяжкості . Матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Читання Підвисоцького». – Одеса, 2012. – С. 23-24. Волотовська Н.В.
  • Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту . Здобутки клінічної та експериментальної медицини: V науково- практична конференція, 1-2 листопада 2012 р.: матеріали конф., Тернопіль : Укрмедкнига 2012. – С. 177. Креховська–Лепявко О.М.
  • Вплив механічної травми різного ступеня тяжкості на структуру печінки білих щурів. Матер. наук.-практ. конф. «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 50-51. Волотовська Н.В.
  • Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про- та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, – 2011. – № 1. – С. 77–79 Креховська- Лепявко О. М.